Profesjonalizm i szybkość w jednym!

Świadczymy kompleksową obsługę dla wszystkich przedsiębiorców,
których księgowość oparta jest na podatkowej księdze przychodów
i rozchodów oraz dla firm prowadzących księgi rachunkowe...

Obsługa kadrowo płacowa

W skład naszej oferty dotyczącej obsługi kadrowo płacowej wchodzą:

1) prowadzenie ewidencji pracowników;
2) prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
3) prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
4) rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;
5) rejestracja zwolnień lekarskich;
6) wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;
7) sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
8) dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
9) prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;
10) naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
11) sporządzanie list płac;
12) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;
13) naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych;
14) naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika  umów zleceń i umów o dzieło;
15) sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
16) sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;
17) sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
18) sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R),  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
19) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;
20) wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.

Biuro Rachunkowe

ul. Sienkiewicza 9/4
25-353 Kielce

Dane teleadresowe:

tel. +48 41 343 23 33
e-mail: poradabiuro@gmail.com